Saglyk mermer kerpiç we pestle, akylly mermer çüýşe ýylmaýjy

Gysga düşündiriş:

- Mermer çeňňek we pestle, ýeňil basmak we üwemek üçin zerur bolan ähli funksiýalary üpjün etmek üçin döredildi.Tohum çüýşesi we pestle goşundylary çalt owratmak we iýmitleri çalt taýýarlamak üçin bilelikde işleýär.Howa we pürsümiz gaty agyr, berk we durnukly bolup, hiç hili üýtgemezden ýa-da süýşmezden hasapda ýerinde durmaga kömek edýär.Önümiň ölçegleri (LxWxH) (13x13x9) sm

- Bu gaty tegelek mermer çeňňek we pestle ajaýyp döwrebap stil tebigy daşdyr.Howanyň düýbüni we iş ýüzüni goramak üçin 4 sany EVA süýşmeýän aýak ýassygy bar.Sarymsak ýorunjalary, deňiz duzy we ýakymly ysly zatlar, burç ýa-da darçyn, hoz we tohum ýaly täze maddalary çalt pasta ýa-da poroşokda çalt we täsirli gaýtadan işläp biler.Öýde ýasalan salat geýimleri, naharlar, tagamlar we ýakymly reseptler üçin ajaýyp.

- Şeýle hem, dermanhanalar we dermanhanalar tarapyndan giňden ulanylýan, garrylara we çagalara iýmitlenmegi aňsatlaşdyrýan poroşok dermanlary bolup biler.Arassa tebigy daşdan ýasalýar we adam bedeni üçin howpsuz.

- Howa we pestel ýekeje tebigy mermer daşdan oýulýar.Hytaýda ökde we genetiki hünärmenler diňe ýönekeý gurallary ulanyp, bu heýkeli we pesteli ýasaýarlar.Ulanmak gaty ýönekeý, ony üweýjä salyň we sogan bilen berk uruň.Mundan başga-da, aşhanaňyza nepislik goşýar.

- Ulanylmaýan mahaly tebigy çeňňek we pestel toplumyňyzy buýsanç bilen görkeziň.Maşgalaňyza we dostlaryňyza täsir ediň!

- Mermeriň tebigaty sebäpli, iki sany heýkel we pestle birmeňzeş nagyş bolmaz.Şonuň üçin satyn alýan teksturaňyz web sahypamyzda görkezilen suratlardan tapawutlanyp biler.Howanyň içi has gowy üwemek üçin ýalpyldawuk we gödek däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Ösümlik we hoşboý ysly gurallar, ot we ysly gurallar
Ösümlik we hoşboý ysly gurallaryň görnüşi:
Howalar we mör-möjekler
Material:
Mermer, Mermer
Şahadatnama:
LFGB, Sgs, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Aýratynlyk:
Durnukly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
85015
Faceüzü:
Jaýlanan
Haryt ölçegi:
Dia.13x9cm H.
Reňk:
Ak çal, goýy çal
MOQ:
1000 set
Ulanylyşy:
aşhana gap-gaçlary
Bukja:
PVC ýeň, kartoçka ýeň, reňk gutusy, goňur guty
Aýratynlyk:
Ekologiýa taýdan arassa, berk, çydamly
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
1set / goňur guty, 6sets / ctn
Port
Szangang
Gurşun wagty:
Mukdary (toplumlary) 1 - 500 501 - 2000-nji ýyllar > 2000
Est.Wagt (günler) 25 35 Gepleşik geçirmek
Haryt maglumatlary
Jikme-jiklikler
 
 
Tebigy material
* Tebigy mermer, hersi özboluşly önüm.
* Toplumlaýyn beden, güýçli gurluş, çydamly

Amatly üweýji

* Içinde inçe çyzyklar bar, üwemek aňsat

Antiskidiň aşagy

* Düşegiň aşagy, sürtülmäni ýokarlandyryň, has berk garşylyk.
Meňzeş stiller
Şahadatnamalar

  • Degişli önümler