Tebigy mermer aşhana ammar gapagy, aşhana gaplary kiçi göwrümli

Gysga düşündiriş:

HOWPSUZ MATERIAL - Bu tebigy mermer aşhana saklaýan gap, gapagy bilen 100% arassa tebigy mermer daşdan durýar.BPA-dan azat, poslama we ýylylyga çydamly.Otuň gapdalyndaky yssydan sarsar ýa-da zaýalanar öýdüp gorkmaň.Plastmassa we beýleki materiallardan tapawutlylykda daş bakteriýalary ýa-da yslary siňdirmeýär, iýmitiňize zäherli maddalaryň girmeginden gorkýar.

Häzirki zaman dizaýny - Her bir ammarda özboluşly mermer daşyndan tebigy dokumasy bolan öz nagşy bar.Onuň häzirki zaman we ýönekeý görnüşi aşhana ajaýyp garyşýar.Polatdan ýa-da aýnadan tapawutlylykda, poslamak ýa-da gaty gowşak bolmak hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.Gowy gaplanan reňk gutusyna gaplanýar we öý hojalygy, Eneler güni, toýlar, doglan gün dabaralary we başgalar üçin ajaýyp sowgatlar edýär.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen logotipi we reňk gutusyny kabul edýäris.

GYSGAÇA ULANMAK - VSTONE mermer ammarlary gury ysly zatlary ýa-da noýba, köke, şeker, ysly zatlar, çaý, nahar ýaly çygly iýmitleri saklamak üçin ajaýyp.Nahar saçagyna ýa-da aşhana üçin ajaýyp goşundy.Kiçijik zatlary bir ýerde saklaň we aşhanany tertipli saklaň.

Zawod ýasaldy - VSTONE Hytaýda daş önümlerini öndürýän ilkinji derejeli zawodlardan biridir.Biz asyl zawod, şonuň üçin beýleki söwda kompaniýalaryna garanyňda has gowy bahamyz bar.Müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä önümleri özleşdirip bileris we önümleri talap edilişi ýaly gaplap bileris.Islegleriňiz bar bolsa, basarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
21032
Material:
Mermer, Tebigy mermer
Ulany:
Iýmit
Gaplamak:
1
Göwrümi:
0-0.5l
Funksional dizaýn:
köp wezipeli
görnüşi:
Saklamak çüýşeleri we bankalar
Şekil:
Silindr
Haryt ölçegi:
Dia7x6cm
Reňk:
Açyk çal, goýy çal, ak, gara
MOQ:
300 sany
Ulanylyşy:
Iýmit saklamak üçin
Bukja:
reňk gutusy, goňur guty
Şahadatnama:
LFGB, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Görnüşi:
Saklamak çüýşeleri we bankalar
Konteýneriň şertleri:
Gapak
Ölçegi:
S
Aýratynlyk:
Durnukly
Ölçegli çydamlylyk:
<± 1mm
Agram çydamlylygy:
<± 5%
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
4pcs / goňur guty ýa-da reňk gutusy, 24pcs / ctn
Port
Szangang, Çingdao, Ningbo, Şanhaý
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1 - 500 501 - 2000-nji ýyllar > 2000
Est.Wagt (günler) 30 45 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Dürli materiallar, şekiller we ululyklar bilen.
Mazmuny dargatmagyň zerurlygy ýok, bazada indentasiýa, size iň köp üweýji güýji berýär.
Mermer material, arassalamak aňsat we tagamlary siňdirmeýär
Durnuklylyk ysly zatlar gaty kyn we üwemek üçin azajyk güýç sarp ediň.
minom we pestle, pestling, maddanyň gyzmazlygy üçin maddanyň pes energiýa bilen ezilmeginiň artykmaçlygyny hödürleýär.

Görnüşi: Şemde saklaýjy
Çap etmek: UV çap etmek, oýma.Jübütlenen, hormatlanan
Gurluşyň wagty: 30 gün
Töleg şertleri : T / T, L / C, OA

Arza

Ezilen maddalar: burç, sarymsak, zynjyr we beýleki maddalar tüwini hamyryň içine goýýar we pestle bilen dogramaly.

Hil barlagy

Bukjany barlamak:Nusga almak - gözden geçirmek - CR üçin AQL nol
Haryt barlagy:Nusga almak - gözden geçirmek - CR üçin AQL nol
AQL kabul ederlikli hil derejesi
(1) CR (möhüm kemçilik), AQL = 0.
(2) MA (esasy kemçilik), AQL = 1.5.
(3) MI (ownuk kemçilik), AQL = 2.5.

Howa we pestle nädip ulanmaly
1 Ululygyny saýlaň
2 Dogry materialy saýlaň
3. Öwürmek

Maslahat

Undumruklamak minomýotlara we mör-möjeklere zeper ýetirip biler.
Ulanylandan soň hamyry we pestäni arassalaň.

Duýduryş

Zyýanly maddalar üçin ulanylýan islendik heýkel we mör-möjek iýmit üçin gaýtadan ulanylmazlygy üçin seresap boluň.

Tebigy mermer iýmit saklaýan gap, gapakly, nusgawy görnüşli ajaýyp dizaýn, aşhanada bezeg üçin kostýum, nahar saçagy, myhmanhana we ş.m. Müşderiniň isleýän reňki, ululygy we materiallary hökmünde öndürilip bilner.Gözlegiňizi bize ibermek üçin hoş geldiňiz.
Jikme-jiklikler
Degişli önümler
Şahadatnamalar

  • Degişli önümler