Aýna gümmezli örtükli tort bilen tegelek tebigy mermer tort

Gysga düşündiriş:

- Ölçegleri: Dia.9.8 "x H 7.5"

- Zehinlilik: Aşhana taýagyňyzy bu ajaýyp tort stendi we islendik bezege çylşyrymlylyk we ýylylyk getirýän örtük bilen ýagtylandyryň.

- Hyzmat etmek: Çöreklere, çakyr tagamlaryna, ertirlik naharyna ajaýyplyk goşuň - naharlary, tortlary ýa-da miweleri bezemek we hyzmat etmek üçin ajaýyp.

- Amatly: Güýçli, durnukly esas we el bilen gümmeziň ýokarsy aşhanada, naharhanada ýa-da ertirlik naharynda aýna gümmezli tort stendimizi ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

- Çydamly: Galyň we güýçli mermer we aýna gümmez uzak wagtlap güýç hödürleýär.Şeýle hem, tort stendiniň aşagyna 4 sany süýşürilmedik padleri dakdyk.Şeýlelik bilen, stoluň üstünde has durnukly durup biler we yz galdyrmaz.

- Arassalamak aňsat: Diňe suw bilen ýuwup bolýar.Mermer suwy ýa-da ýagy siňdirmeýär, tegmilsiz galdyrýar.Aýna üçin bir zat.

- Iň oňat sowgat: Aýalyňyz ýa-da täze toý dostlaryňyz üçin we Ro Christmasdestwo, Brithdays, Şükür güni ýa-da ýubileý ýaly ajaýyp sowgat ideýasy.

- Zawodyň lomaý satuwy: Bizden satyn almak fermadan gök önüm satyn almak diýmekdir.Bazarda bäsdeşligiňizi goşýan iň oňat bahany hödürleýäris.Şeýle hem, önümleri reňk gutusynda logotip we markalar bilen öndürip bileris.Öý önümleriniň daş önümlerinde 20 ýyldan gowrak eksport tejribämiz bar.Gowy başlangyç söweşiň ýarysydyr.Bizi saýlamak, işiňiz üçin gowy başlangyç.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Nahar önümleriniň görnüşi:
Tagamlar we tabaklar
Nusga görnüşi:
Aýna gümmezli mermer peýnir tagtasy
Plastinanyň görnüşi:
Tabak nahary
Şekil:
Tegelek
Mukdary:
1
Material:
Mermer, Mermer + Aýna
Şahadatnama:
LFGB, Sgs, LFGB, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Aýratynlyk:
Durnukly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
26004
Görnüşi:
Aýna gümmezli mermer peýnir tagtasy
Haryt ölçegi:
Dia25x19cm H.
Reňk:
Çal
MOQ:
300 set
Ulanylyşy:
aşhana gap-gaçlary, gap-gaçlar
Bukja:
EPE köpügi, Reňk gutusy, Goňur guty
Gaplamak we eltip bermek
Port
Szangang, Hytaýyň islendik porty
Gurşun wagty:
Mukdary (toplumlary) 1 - 500 501 - 2000-nji ýyllar > 2000
Est.Wagt (günler) 25 35 Gepleşik geçirmek
Haryt maglumatlary
Aýna gümmezli mermer peýnir tagtasy

Bu aýna gümmeziň aşagynda halaýan peýnirleriňizi görkeziň we saklaň.Aýna gümmez hyzmat edilende ýa-da görkezilende peýniri salkyn, arassa we arassa saklaýar.

Oturylyşyklar, güýmenje, nahar, günortanlyk çaý ýa-da gysga möhletli peýnir saklamak üçin ajaýyp.
Jikme-jiklikler

Tebigy mermer hudaýyň sowgady. Tebigy material, tebigy taýdan emele gelen dokma, birmeňzeş boljak iki bölek ýok.
FDA ýa-da LFGB iýmit synaglaryndan geçip biler.

Çukur dizaýny, Aýna gümmez bilen ajaýyp gabat gelýär.
Qualityokary hilli aýna gümmez ýörite galyň galsalary ulanýar.

 

Meňzeş stiller
Şahadatnamalar

  • Degişli önümler